Voorwaarden

Algemene voorwaarden scholing, studiedagen, cursussen (maatwerk- en themacursussen), begeleiding AOb en AOb Diensten bv

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle scholingsactiviteiten (cursussen, trainingen, studiedagen, congressen, begeleiding en advieswerk) van de afdeling Scholing & Ondersteuning van de AOb en van de AOb Diensten bv. Waar in deze overeenkomst melding wordt gemaakt van AOb wordt hieronder mede begrepen de AOb Diensten bv.

2. Door inschrijving maakt de cursist en/of opdrachtgever kenbaar de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Deze voorwaarden dan wel de bevestiging in het kader van maatwerk vormen met de algemene voorvaarden de gehele overeenkomst. Wijzigingen en/of aanvullingen zijn slechts schriftelijk mogelijk.


Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen de afdeling Scholing & Ondersteuning van de AOb en/of de AOb Diensten bv en de opdrachtgever komt tot stand door (schriftelijke) bevestiging van de AOb aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht of telefonische aanmelding. Gedurende 14 werkdagen na de per e-mail verzonden aanmelding of opdracht heeft de opdrachtgever het recht zijn aanmelding of opdracht zonder opgave van redenen in te trekken. Deze intrekking dient te geschieden door middel van een aangetekende brief aan de AOb, afdeling scholing. De overeenkomst, genoemd in het eerste lid van dit artikel komt hiermee niet tot stand. Is reeds voor de intrekking de overeenkomst tot stand gekomen dan wordt deze door intrekking van de aanmelding of opdracht ontbonden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de opdrachtgever al is begonnen.


Artikel 3: Annulering door cursist/opdrachtgever

1. De annuleringsregeling voor maatwerk is: Annulering dient schriftelijk te gebeuren (brief/fax/e-mail; datum poststempel of faxdatum of e-mail is de annuleringsdatum). Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag kosteloos geschieden. Bij annulering korter dan vier weken voor de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100% van het cursusgeld te vergoeden. Daadwerkelijk reeds bestede voorbereidingstijd wordt volledig in rekening gebracht. Voor de accommodatiekosten geldt de annuleringsregeling van de geboekte accommodatie. Deze kosten zullen integraal aan de opdrachtgever worden doorberekend.

2. De annuleringsregeling voor studiedagen, workshops en themacursussen is als volgt:

a. Annulering dient schriftelijk te gebeuren (brief/fax/e-mail; datum poststempel of fax-/e-maildatum is annuleringsdatum).

b. Annulering kan kosteloos tenzij:

- dit geschiedt binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus; men is 100% van de cursuskosten verschuldigd;

 - dit geschiedt tussen 14 en 21 dagen voor aanvang van de cursus; men is 75% van de kosten verschuldigd;

- dit geschiedt tussen 21 en 28 dagen voor aanvang van de cursus: men is een bedrag ad € 50,-- verschuldigd.

c. Indien een deelnemer (door overmacht) niet aan een cursus kan deelnemen, dan is de deelnemer gerechtigd zonder bijkomende kosten een vervanger de cursus te laten volgen.


Artikel 4: Annulering door de AOb

1. algemeen: De AOb heeft het recht zonder opgave van redenen tot 14 dagen van te voren de cursus te annuleren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het reeds aan de AOb betaalde bedrag.

2. Thematrainingen: Indien het aantal deelnemers naar oordeel van de AOb voor een cursus te gering is behoudt de AOb zich het recht voor, vóór aanvang van de cursus, een cursus te annuleren.


Artikel 5: Tarieven en kosten van de opdracht

De prijzen/tarieven worden bekendgemaakt middels de website van de AOb. De AOb behoudt zich het recht voor per 1 januari en per 1 augustus prijzen te verhogen. Na bekendmaking kunnen de nieuwe prijzen worden gehanteerd, ook nadat een offerte is uitgebracht.

 

Artikel 6: Betaling

1. Maatwerk:

a. De opdrachtgever ontvangt een factuur na het tot stand komen van de overeenkomst, doch uiterlijk na afloop van het maatwerktraject. Bij een traject, dat meerdere data omvat, kan de AOb deelfacturen sturen. Het factuurbedrag omvat de overeengekomen kosten van de cursus. Bij deelfacturen een deel van de totale kosten. De rekening moet binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur zijn voldaan.

b. Facturering op basis van nacalculatie kan worden afgesproken.

2. Themacursussen: De betaling moet binnen zijn uiterlijk 14 dagen, voor aanvang van de cursus, tenzij de aanmelding is geschied en geaccepteerd op een datum gelegen binnen een termijn van 14 dagen voor aanvang van de cursus. In dat geval dient de rekening tenminste voor de datum waarop de cursus plaatsvindt te zijn voldaan.

 

Artikel 7: In gebreke bij betaling

1. Indien de cursist/opdrachtgever niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaalt, is hij/zij in verzuim. De AOb is gerechtigd tot onmiddellijke incasso zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist.

2. Vanaf 30 dagen na de datum waarop betaald zou moeten zijn is wettelijke rente verschuldigd.

3. Bij niet tijdige betaling is de AOb gerechtigd met het uitvoeren van een opdracht te stoppen dan wel - bij een themacursus - de cursist de toegang tot de cursus te ontzeggen.

4. Alle kosten tot inning van de rekening zijn voor rekening van de cursist/opdrachtgever.

 

Artikel 8: Auteursrecht op lesmateriaal

De AOb bezit het auteursrecht op de door haar verschafte en samengestelde leermiddelen (behoudens in de handel zijnde boeken). Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van de AOb.

 

Artikel 9: Onvoorzien

Op de dienstverlening van de scholingsactiviteiten is een klachtenregeling en een reglement klachtencommissie van toepassing.

 

Artikel 10: Onvoorzien

In alle gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorziet beslist de directeur van de AOb dan wel de directeur van de AOb Diensten bv.

 

Gepubliceerd: Website AOb scholing op 29 augustus 2011

aobscholing.nl

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl plaatst cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren